Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Klant: de particuliere of zakelijke afnemer of koper van producten en/of diensten van Banketbakkerij van Dijk;
 2. Banketbakkerij van Dijk: verkoper, opdrachtnemer, VOF met KvK-nummer: 29006326, gevestigd te Gouda, ook handelend onder de naam www.123gebak.nl;
 3. Product: een product van een banketbakkerij;
 4. Dienst: een aan een product gerelateerde dienst (zoals levering, proeverij en/of advies);
 5. Maatwerk: een anders niet geleverd product of dienst, op basis van specificaties van klant;
 6. Ontvanger: de derde (niet-klant) aan wie Banketbakkerij van Dijk op verzoek van klant levert;
 7. Overmacht: een niet aan Banketbakkerij van Dijk toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, extreem weer), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Banketbakkerij van Dijk kan worden gevergd;
 8. Winkel: het winkelpand van Banketbakkerij van Dijk, aan de Doelenstraat 32 te Gouda;
 9. (Op)levering: tijdstip dat klant of ontvanger een product of dienst van Banketbakkerij van Dijk ontvangt;
 10. Schriftelijk: per brief, fax, e-mail, sms, of whatsapp-bericht.

2. Bestellingen, bezorgingen, annuleren.

 1. Klant kan een bestelling opgeven in de winkel, schriftelijk of via de website www.123gebak.nl.
 2. Bestellingen voor een werkdag dienen vóór 16.00 uur de dag ervoor te zijn opgegeven, maar producten met afbeeldingen en/of logo’s en/of teksten dienen minimaal twee hele werkdagen vooraf te zijn opgegeven.
 3. Een logo en/of afbeelding wordt met eetbare inkt op een eetbare ondergrond geprint. Het logo en/of de afbeelding dient door klant in JPEG bij de bestelling als bijlage te worden bijgevoegd.
 4. Door klant of Banketbakkerij van Dijk opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief, niet bindend of fataal.
 5. De globale, beoogde levertermijnen (gerekend vanaf ontvangst van de bestelling) voor taarten met een brief en/of logo bedraagt minimaal twee werkdagen, voor overige producten taarten minimaal één werkdag;
 6. Bezorgingen: ongeveer tussen 08.30 uur en 12.00 uur, niet op zondagen en feestdagen.
 7. Bezorging vindt plaats op het door klant opgegeven adres, bij de eerste voordeur of bij de receptie. Banketbakkerij van Dijk is niet verantwoordelijk voor het (interne) transport daarna. Is bezorging niet mogelijk, dan wordt het product mee teruggenomen en 24 uur bewaard bij de winkel, waarbinnen klant en Bakkerij van Dijk een nieuwe afspraak maken over het ophalen of alsnog bezorgen.
 8. Voor de transportkosten krijgt de klant vooraf een prijsopgave op basis van kilometers heen en terug.
 9. Annuleren kan in principe niet, omdat Banketbakkerij van Dijk ingrediënten heeft ingekocht en de productie vooruit plant. In geval van annuleren kan schriftelijk contact worden opgenomen met Banketbakkerij van Dijk om te kijken of annuleren toch nog mogelijk is, eventueel onder betaling van een deel van de kosten.

3. Basisafspraken

 1. Banketbakkerij van Dijk werkt zoveel mogelijk conform de wens(en) van klant, maar zelfstandig, naar eigen inzicht, als een zorgvuldig en deskundig producent, verkoper en leverancier van bakkerijproducten en -diensten, in de vorm van een inspanningsverplichting.
 2. Banketbakkerij van Dijk kan niet gehouden worden aan: kennelijke verschrijvingen in offertes en/of op websites en/of webshops, te laat geaccepteerde offertes of acties, en/of aanbiedingen waarvan de voorraad op is.
 3. Een tijdig geaccepteerde offerte of een via een website of webshop geplaatste order, deze algemene voorwaarden en overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijd geldt de laatste schriftelijke afspraak. Een nietige bepaling wordt door partijen vervangen, de overige bepalingen blijven gelden.
 4. Klant verschaft Banketbakkerij van Dijk tijdig en voldoende informatie voor een koop of opdracht.
 5. Banketbakkerij van Dijk mag naar eigen inzicht derden voor een dienst inschakelen. Banketbakkerij van Dijk staat daarbij in voor de minimaal gelijkwaardige kwaliteit van deze
 6. derde(n).
 7. Is meerwerk niet vooraf overeengekomen, dan rekent Banketbakkerij van Dijk voor het meerwerk met een redelijk tarief, dat overeenkomt met de wel overeengekomen afspraken rondom de rest van het product.
 8. Deze algemene voorwaarden, een geaccepteerde offerte en nadere schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte, schriftelijke afspraak.
 9. Als klant een tussenpersoon is (bijvoorbeeld een weddingplanner, een uitvaartbegeleider, een ceremoniemeester), is die tussenpersoon voor Banketbakkerij van Dijk de opdrachtgever.

4. Opzegging

 1. Dit artikel geldt voor overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet voor eenmalige bestellingen.
 2. Opzegging gebeurt schriftelijk met een opzegtermijn van een maand. Als Banketbakkerij van Dijk zonder opzegging doorwerkt voor klant, wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd voor een zelfde tijd.
 3. Banketbakkerij van Dijk is vrij om prijzen en tarieven redelijkerwijs te verhogen als dit is gebaseerd op aantoonbaar gestegen prijzen van grondstoffen en/of leveranciers. Klant mag opzeggen bij een prijsstijging.

5. Intellectueel eigendom

Banketbakkerij van Dijk heeft en houdt de intellectuele eigendomsrechten van werken die ontstaan bij de overeenkomst. Klant krijgt na oplevering en algehele betaling het gebruiksrecht.

6. Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Banketbakkerij van Dijk is niet aansprakelijk voor schade aan klant of ontvanger, die het gevolg is van handelen of nalaten van klant, zoals het niet tijdig verstrekken van informatie of het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie (zoals de gegevens van ontvanger of allergieën).
 2. Banketbakkerij van Dijk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht (zie ook artikel 8).
 3. Banketbakkerij Van Dijk kan alleen aansprakelijk zijn voor directe schade (niet voor gevolgschade of gederfde winst) die het directe gevolg is van opzet en/of grove roekeloosheid door Banketbakkerij van Dijk.
 4. De totale aansprakelijkheid omvat in geen geval meer dan het laagste van deze bedragen:
  1. het bedrag van de overeenkomst tussen Banketbakkerij van Dijk en klant;
  2. het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Banketbakkerij van Dijk uitkeert plus eigen risico;
  3. EUR 1.000,00
 5. Banketbakkerij van Dijk is bij zakelijke klanten niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door Banketbakkerij van Dijk ingeschakelde derden en is door klant gevolmachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen door en van derden te aanvaarden. Bij klachten over en/of non-conforme prestaties door een door Banketbakkerij van Dijk ingeschakelde derde, zal Banketbakkerij van Dijk zich maximaal inspannen om door middel van bemiddeling een oplossing te bewerkstelligen, maar is Banketbakkerij van Dijk te allen tijde gerechtigd klant of ontvanger door te verwijzen naar die derde.
 6. Klant vrijwaart Banketbakkerij van Dijk tegen aanspraken van ontvangers en andere derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor klant, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan als gevolg van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet van Banketbakkerij van Dijk.
 7. Banketbakkerij van Dijk is niet aansprakelijk voor foutief aangeleverde adressen, data, logo’s en/of teksten.
 8. Banketbakkerij van Dijk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van houdbaarheid van een product ná levering.

7. Herroepingsrecht en bedenktijd voor particulieren

 1. Bij levering van producten via de webshop kan een particuliere klant zich binnen twee kalenderdagen (na ontvangst) bedenken en de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Tijdens de bedenktijd gaat klant zorgvuldig om met product en verpakking. Klant pakt het product slechts uit, voor zover dat nodig is voor een oordeel. Bij herroeping retourneert klant het product in de originele staat en verpakking.
 2. Herroeping kan niet bij producten:
  1. die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van klant (bijv. maatwerk, logo’s, teksten);
  2. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  3. die snel kunnen bederven of verouderen (zoals taarten, brood en verse producten).
 3. De kosten van herroeping/bedenking/ontbinding en terugzending komen voor rekening van klant.
 4. Als klant een bedrag betaald heeft, zal Banketbakkerij van Dijk bij een toegestane herroeping dit bedrag na ontbinding zo spoedig mogelijk, binnen 30 dagen na de herroeping, verrekenen en terugbetalen.
 5. Indien klant na afloop van de hier genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet heeft teruggezonden, is de koop een feit.

8. Overmacht

 1. In geval van tijdelijke overmacht komt Banketbakkerij van Dijk de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.
 2. Klant en Banketbakkerij van Dijk kunnen na overmacht de overeenkomst herzien of ontbinden.

9. Vertrouwelijkheid

 1. Banketbakkerij van Dijk gaat uiterst vertrouwelijk om met informatie (waaronder persoonsgegevens) van klant en ontvanger, tenzij het informatie betreft die al openbaar is of openbaar moet worden gemaakt.
 2. Banketbakkerij van Dijk mag voor reclamedoeleinden refereren aan klant, onder de voorwaarde dat Banketbakkerij van Dijk geen vertrouwelijke informatie openbaart.
 3. De hiernaast apart opgestelde privacyverklaring van Banketbakkerij van Dijk is te vinden op www.123gebak.nl.

10. Prijzen en betaling

 1. Prijzen in de winkel en op de websites www.123gebak.nl en www.banketbakkerij.nl zijn inclusief BTW.
 2. In de winkel kunt u contant betalen. Voor zakelijke en particuliere klanten die een factuur wensen, wordt de factuur binnen één week na levering van de bestelling verstuurd door Banketbakkerij van Dijk. De betaaltermijn is 14 dagen. Voor de mogelijkheid tot betaling op rekening worden administratiekosten berekend.
 3. Producten boven de EUR 100,00 dienen minimaal 1 week van te voren te worden betaald.
 4. Banketbakkerij van Dijk mag bij zakelijke klanten en bij maatwerk voor particulieren 100% vooruitbetaling verlangen, bij overige klanten en producten maximaal 50%.
 5. Banketbakkerij van Dijk mag bij producten die niet in aanmerking komen voor herroeping (zie artikel 7) 100% vooruitbetaling verlangen. In overige gevallen mag Banketbakkerij van Dijk tot 50% vooruitbetaling vragen.
 6. Als klant niet binnen de factuurtermijn betaalt, mag Banketbakkerij van Dijk aan buitengerechtelijke incassokosten 15% van de factuur extra in rekening brengen, met een minimum van EUR 40,00 en bij nog latere betaling daarna ook de gerechtelijke incasso- en/of proceskosten.

11. Conformiteit, allergieën, klachten en toepasselijk recht

 1. Producten betreffen etenswaren, verse ingrediënten en natuurproducten. Klant accepteert dat hierbij afwijkingen in kleur, vorm en smaak (i.v.m. de website, het ontwerp, de winkel of eerdere producten) of breuken kunnen voorkomen.
 2. Banketbakkerij van Dijk geeft, in verband met allergieën, in de winkel en op de website aan of producten noten, lactose en/of gluten bevatten. Een klant dient eventuele allergieën bij bestellingen zelf aan te geven.
 3. Een klacht dient uiterlijk één week na levering schriftelijk, met voorbeeld, via de website of in de winkel, aan Banketbakkerij van Dijk te worden gemeld, anders wordt klant geacht het geleverde te hebben aanvaard.
 4. Bij klachten over “smaak” is artikel 3 lid a van toepassing.
 5. Klant dient Banketbakkerij van Dijk een redelijke termijn en voldoende toegang te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken en, indien terecht, weg te nemen of te herstellen.
 6. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van klant niet op.
 7. Banketbakkerij van Dijk valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.